Zásady ochrany osobných údajov

20 decembra, 2022

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Názov: “ I AMbitious”, Sídlo: Horovce 213, 02062 Horovce, Slovenská republika, IČO: 51 877 147,   e-mail: terezia.lukacova@dasatoacademy.sk

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Spolu s GDPR nadobudol účinnosť aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Riadne spracovanie vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité. Preto kladieme dôraz na ich ochranu.

V súlade s GDPR a Zákonom by sme vám radi poskytli podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely vaše osobné údaje spracovávame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte.

V nasledujúcich bodoch Vám poskytneme informácie o spracovaní vašich osobných údajov:

Informácie o spracovaní osobných údajov za účelom marketingu občianskeho združenia “I AMbitious”:

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov
 2. Zodpovedná osoba 
 3. Účely a právne základy spracovania osobných údajov
 4. Kategórie dotknutých osôb
 5. Kategórie zhromažďovaných osobných údajov
 6. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov
 7. Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
 8. Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané
 9. Práva dotknutej osoby
 10. Odvolanie súhlasu
 11. Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ osobných údajov:

Názov: “ I AMbitious”
so sídlom: Horovce 213, 02062 Horovce, Slovenská republika
IČO: 51 877 147
e-mail: terezia.lukacova@dasatoacademy.sk

2. Zodpovedná osoba

3. Účely a právne základy spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

 • Analýza dát (návštevnosť a podobne).

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

4. Kategórie dotknutých osôb

Návštevníci webovej stránky prevádzkovateľa.

5. Kategórie zhromažďovaných osobných údajov

Bežné osobné údaje (§ 2 zákona, čl. 4 bod 1 Nariadenia).

6. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

V zmysle GDPR je možné, aby prevádzkovateľ spracúvaním osobných údajov poveril aj ďalšiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Takéto subjekty pre nás spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy, a podľa našich pokynov. Tiež musia prijať opatrenia na to, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí.

Spolupracujeme s nasledovnými kategóriami sprostredkovateľov: členovia organizačného tímu prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje môžu byť postúpené nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov – napr. daňovým úradom, Slovenskej obchodnej inšpekcii, Úradu na ochranu osobných údajov SR,
 • informácie môžeme zdieľať napríklad s našimi právnymi alebo inými odbornými poradcami,
 • poskytovateľom služieb informačných technológií:
 1. Google Analytics, sídlo: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko;
 2. Facebook Pixel: sídlo: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete na tejto adrese.

7. Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. 

8. Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané

10 rokov od udelenia súhlasu dotknutej osoby.

9. Práva dotknutej osoby

Ak sa cítite dotknutý na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona.

 1. Právo na prístup k osobným údajom

  Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 2. Právo na opravu osobných údajov

  Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 3. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

  Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 4. Právo na výmaz (zabudnutie) osobných údajov

  Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 5. Právo na prenosnosť osobných údajov

  Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 6. Právo namietať

  Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva podľa vyššie uvedeného (ak spĺňate podmienky) si môžete uplatniť:

 1. písomne na korešpondenčnej adrese občianskeho združenia: “I AMbitious”, Horovce 213, 02062 Horovce, Slovenská republika.
 2. emailom na adrese: terezia.lukacova@dasatoacademy.sk
 3. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

10. Odvolanie súhlasu

Ako ste nám ako dotknutá osoba poskytli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať na e-mailovej adrese: terezia.lukacova@dasatoacademy.sk.

11. Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje budú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

12. Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. V súlade s GDPR a Zákonom sme prijali mnohé technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje. Tieto opatrenia pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme.

Podobné články

Prečítajte si #akosatoda